Loading...

ศทส. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง(MOC) สำหรับผู้ใช้งาน” ให้กับหน่วยงานระดับกรม

ศทส. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง(MOC)  สำหรับผู้ใช้งาน” ให้กับหน่วยงานระดับกรม

ศทส.ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง(MOC) สำหรับผู้ใช้งาน”  ให้กับผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน กรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน โดยมี
ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 30 ท่าน จาก 16 หน่วยงาน ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

แกลเลอรี่