Loading...

ศทส. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือบริหารจัดการ สำหรับผู้ใช้งาน” รุ่นที่ 3 ให้กับหน่วยงานใน สป.ทส.

ศทส. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือบริหารจัดการ สำหรับผู้ใช้งาน” รุ่นที่ 3 ให้กับหน่วยงานใน สป.ทส.

ศทส.ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือบริหารจัดการ สำหรับผู้ใช้งาน” รุ่นที่ 3 ให้กับผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานใน สป.ทส. โดยมี
​ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 38 ท่าน จาก 26 หน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่