Loading...

ศทส.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) และศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) สำหรับผู้ใช้งาน” รุ่นที่ 3

ศทส.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) และศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) สำหรับผู้ใช้งาน” รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) และศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) สำหรับผู้ใช้งาน” ให้กับหน่วยงานใน สป.ทส. โดยมี
ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 45 ท่าน จาก 29 หน่วยงาน ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่