Loading...

ศทส. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) และศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) สำหรับผู้ใช้งาน” รุ่นที่ 4

ศทส. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) และศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) สำหรับผู้ใช้งาน” รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) และศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) สำหรับผู้ใช้งาน” รุ่นที่ 4 ให้กับหน่วยงานใน สป.ทส. โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 38 ท่าน จาก 23 หน่วยงาน ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่