Loading...

ประชุมหารือแผนงานโครงการด้านสังคม

ประชุมหารือแผนงานโครงการด้านสังคม

     ศทส.สป.ทส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทีมที่ปรึกษา มหาลัยมหิดล จัดประชุมหารือแผนงานโครงการด้านสังคม วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำนโยบายและแผนเฉพาะด้าน พร้อมทั้งแนวทางมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสังคม และสอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แกลเลอรี่