Loading...

การเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy : TDGA)

การเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy : TDGA)

ตามหนังสือ สพร 2562/ว72 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เนื่องด้วย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy : TDGA) หรือ ทีดีจีเอ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. มีภารกิจจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย สถาบันฯ จึงจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเชิญเข้าร่วมในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ทั้งนี้ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายอุบล  มุสิกวัตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 11.50 - 12.00 น. ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพฯ

 

แกลเลอรี่