Loading...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Center of Information and Communication Technology

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

หารือเครือข่ายความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

หารือเครือข่ายความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ศทส.สป.ทส. ร่วมด้วยหน่วยงาน สส. สผ.และ คพ. ร่วมกันหารือร่วมกับ สพร. ในเรื่องการเข้าร่วมเป็นเครื่อขายความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

แกลเลอรี่