Loading...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ ทสจ. สสภ.จำนวน 92 แห่ง ระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ ทสจ. สสภ.จำนวน 92 แห่ง ระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ ทสจ. สสภ.จำนวน 92 แห่ง ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

แกลเลอรี่