Loading...

โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) สป.ทส. ครั้งที่ 23

โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) สป.ทส. ครั้งที่ 23

เมื่อวันนี้ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 09.30 น. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) สป.ทส. ครั้งที่ 23 ขึ้น โดย นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลัก และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดกิจกรรมประชุมฯ ครั้งนี้ 

แกลเลอรี่