Loading...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP)” สำหรับเจ้าหน้าที่ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP)” สำหรับเจ้าหน้าที่ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP)” ให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ต่อไปในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาทต่อการทำงานในปัจจุบัน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดการออกแบบบริการดิจิทัล (Digital Service Design) 

แกลเลอรี่