Loading...

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

      เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นวิทยากรเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ

แกลเลอรี่