Loading...

ศทส. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการบูรณาการและการใช้ประโยชน์ข้อมูล โครงการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ศทส. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการบูรณาการและการใช้ประโยชน์ข้อมูล โครงการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศทส. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการบูรณาการและการใช้ประโยชน์ข้อมูล โครงการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ห้องราชาบอลรูม อาคาร 2 ชั้น 11 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดประชุม โดยได้กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดที่เป็นคลังข้อมูลกลางที่บูรณาการข้อมูลจากกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงข้อมูล ภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด เพื่อใช้ในการบริหาร ตัดสินใจ ติดตาม และประเมินผล รวมถึงให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 

แกลเลอรี่