Loading...

ศทส.เข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ศทส.เข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

           เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ศทส. เข้าร่วมงานสัมมนางานสัมมนาประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์สำหรับการรับรอง หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมี นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ลดช.) เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ห้อง อินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

        สดช. ได้ดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำกรอบแนวทางในการรับรองมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลขึ้น เพื่อให้ได้หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบทักษะด้านดิจิทัลฯ สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรม ข้าราชการ และบุคลากรขององค์กรภาครัฐ เป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐ ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กำหนดให้มีการจัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กลไกและวิธีการประเมินผลสำหรับการรับรองหลักสูตรและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับสาระสำคัญของแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการประเมินผลสำหรับการรับรองหลักสูตรและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้นำไปใช้ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงาน

 

แกลเลอรี่