Loading...

การฝึกอบรมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงาน (User) ภาคกลาง

การฝึกอบรมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงาน (User) ภาคกลาง

การฝึกอบรมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงาน (User) ภาคกลาง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

แกลเลอรี่