Loading...

ศทส.เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่เเนวเขตที่ดินของรัฐเเบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000

ศทส.เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่เเนวเขตที่ดินของรัฐเเบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000

       นายสยาม  ช้างเนียม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร (สป.ทส.) เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่เเนวเขตที่ดินของรัฐเเบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 ผ่านระบบ Video Conference Zoom โดยมีหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขาฯ เข้าร่วมประชุม ดังนี้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร (สป.ทส.) กรมแผนที่ทหาร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินเเห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือการดำเนินการเร่งรัดการทำข้อมูลในพื้นที่กลุ่มที่ 3 เเละหารือปัญหาเเละเเนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้โครงการสำเร็จโดยเร็วที่สุด

แกลเลอรี่