ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (DOC)
8 กุมภาพันธ์ 2561
192 View

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (DOC) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (DOC) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

อัลบั้ม

เอกสารแนบ

ระเบียบวาระ

ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ประเภทไฟล์ : .pdf ดาวน์โหลด : 73 ครั้ง

วาระ2

ขนาดไฟล์ : 0.84 Mb ประเภทไฟล์ : .pdf ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง

วาระ2

ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ประเภทไฟล์ : .pdf ดาวน์โหลด : 6 ครั้ง

วาระ 2

ขนาดไฟล์ : 1.14 Mb ประเภทไฟล์ : .pdf ดาวน์โหลด : 13 ครั้ง

วาระ 3

ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ประเภทไฟล์ : .pdf ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง

วาระ 3

ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ประเภทไฟล์ : .pdf ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

การบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ตามข้อสั่งการข..

การประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง แหล่งน้ำฯ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที..

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทส.ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทส.ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ วันที่ 24 ก.ย.2555 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ วันที่ 24 ก.ย.2555 ณ โรงแรมปริน..

การฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินราคากลางซอฟต์แวร์ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) ดิจิตอลคอนเทต์ (Digital Content) และสื่อสร้างสรรค์ (Animation) ของประเทศไทย

การฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินราคากลางซอฟต์แวร์ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) ดิจิตอลคอนเทต์ (Digital Conte..

การประชุมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรร..

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2555

เมื่อเวลา 10.30น. วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริม..

ศทส. เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบ 7 เดือน

ศทส. เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบ 7 เดือน

ศทส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เรียนรู้การใช้งานระบบบริการต่างๆ และการใช้งานระบบเครือข่าย สป.ทส. อย่างถูกต้องปลอดภัย"

ศทส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เรียนรู้การใช้งานระบบบริการต่างๆ และการใช้งานระบบเครือข่าย สป.ทส. อย่างถูกต้อง..

การอบรมหลักสูตรการประเมินผลกระทบในการปฏิบัติราชการในสถานการณ์วิกฤต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนบริหาร..

ประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

นายนิวัติ มณีขัติย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ..

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๑๘ ม..

การอบรมระบบนำเสนอข้อมูลสารสนเทศประเทศไทย จัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ๓ ชั้น ๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพมหานคร โดย ผ..

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2555

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2555

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะทำงานสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00 - 16.00น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคาร..

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทส.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทส.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์..

การรายงานผลตัวชี้วัดทางระบบประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล e-ipa

ตัวแทนของศทส.ได้เข้าร่วมการอบรมเรื่อง " การรายงานผลตัวชี้วัดทางระบบประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล e-ipa ..

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทส.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทส.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ..

การอบรม "การจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาประเทศ" จัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

การอบรม "การจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาประเทศ" จัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

การบรรยายหัวข้อ "แนวทางการนำข้อมูลโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ"

การบรรยายหัวข้อ "แนวทางการนำข้อมูลโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจั..

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาประเทศ” ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาประเทศ” ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว..

ศทส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน"

ศทส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน"

การประชุม เรื่อง "แนวทางการดำเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕"

การประชุม เรื่อง "แนวทางการดำเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษาม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการให้บริการและศิลปะการสร้างความประทับใจในงานบริการ (Service Mind)”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการให้บริการและศิลปะการสร้างความประทับใจในงานบริการ (Service Mind)”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาประเทศ” ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาประเทศ” ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและส..

ศทส.โดย ส่วนสื่อสารได้ดำเนินการ จัดฝึกอบรมการใช้งานการประชุมทางไกลออนไลน์

ศทส.โดย ส่วนสื่อสารได้ดำเนินการ จัดฝึกอบรมการใช้งานการประชุมทางไกลออนไลน์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนถ่ายจากระบบ Cat Confere..

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือบริหารจัดการเว็บ (EasyWebTime)" รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล..

ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบการจัดการความรู้ ศทส.สป.ทส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

นายนิวัติ มณีขัติย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบกา..

ศทส. จัดการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น" แก่เจ้าหน้าที่ สบร.

ศทส. จัดการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น" แก่เจ้าหน้าที่ สบร.

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทส. ครั้งที่ 1/2557

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. โดยมีนายนิวัติ มณีขัติย์ ผอ.ศทส. ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้าน..

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือบริหารจัดการเว็บ (EasyWebTime)" รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือบริหารจัดการเว็บ (EasyWebTime)" รุ่นที่ 1

ประชุมโครงการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ประชุมโครงการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

หน้าหลัก > ข่าวสาร ศทส. > ภาพกิจกรรม ศทส. > การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย" การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย"

หน้าหลัก > ข่าวสาร ศทส. > ภาพกิจกรรม ศทส. > การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล..

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนและก้าวต่อไปด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Review and move forward with information and communication technology)

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนและก้าวต่อไปด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Review and move forward wi..

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาประเทศ” ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สสช.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดทำสารสนเทศและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาประเทศ” ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว..

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2559

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2559

ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สป.ทส.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่..

คณะผู้แทนด้านเทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร และภูมิสารสนเทศของ ทบ. ทธ. อส. ปม. สป.ทส. เข้าเยี่ยมชมศูนย์เมขลา ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คณะผู้แทนด้านเทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร และภูมิสารสนเทศของ ทบ. ทธ. อส. ปม. สป.ทส. เข้าเยี่ยมชมศูนย์เมขลา ศูนย์ป้องกันว..

ศทส. เข้าร่วมประชุมสัมมนา "ธรรมาภิบาลในการบริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ศปท.ทส. จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในส..

ทส. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ

ทส.โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนาม MOU 46 หน่วยงาน ในการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ ขับเ..

การฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินราคากลางซอฟต์แวร์ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) ดิจิตอลคอนเทนต์ (Digital Content) และสื่อสร้างสรรค์ (Animation) ของประเทศไทย

การฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินราคากลางซอฟต์แวร์ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) ดิจิตอลคอนเทนต์ (Digital Cont..

ศทส. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดเตรียมชั้นข้อมูล Vector และ Raster เพื่อให้บริการในรูปแบบ WMS สำหรับเจ้าหน้าที่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ศทส. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดเตรียมชั้นข้อมูล Vector และ Raster เพื่อให้บริการในรูปแบบ WMS สำหรับเ..

การประชุมหารือรายการตัวชี้วัดด้านทรัพยากรน้ำ แผนพัฒนาสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมหารือรายการตัวชี้วัดด้านทรัพยากรน้ำ แผนพัฒนาสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561

ศูนย์บริการร่วม ทส. เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า 2 โรง..

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกระทรวงทรัพยากรธ..

ศูนย์สารสนเทศภายในกระทรวง