Loading...

สสภ.1-16 และ ทสจ. 76 จังหวัด

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

ที่อยู่ : 118/4 หมู่ 2 ถนนอนุสาวรรีย์สิงห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0 5321 8032-4
โทรสาร : 0 5321 8032-4 ต่อ 102

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0 5311 2725-6dddfdf
โทรสาร : 0 5311 2674

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

ที่อยู่ : 74 หมู่ 1 ถนนประตูเชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0 5360 0816
โทรสาร : 0 5360 0816 ต่อ 12

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่ : 37/3 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0 5369 5474
โทรสาร : 0 5369 5468

สำนักงานทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

ที่อยู่ : 103 ถนน ลำพูน-ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0 5351 0662
โทรสาร : 0 5351 0667

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

ที่อยู่ : 13 ถนนป่าขาม1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5422 7201
โทรสาร : 0 5422 7207

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

ที่อยู่ : 26 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5423 0550
โทรสาร : 0 5423 0551

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

ที่อยู่ : 633 หมู่ 11 ถนนป่าแดง - ห้วยบง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0 5488 7112
โทรสาร : 0 5488 7113

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

ที่อยู่ : 189 หมู่ 7 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 0 5451 1637
โทรสาร : 0 5451 1637

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 1 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวังน่าน 55000
โทรศัพท์ : 0 5471 6456
โทรสาร : 0 5471 6456 ต่อ 19

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 802 หมู่ 8 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 0 5531 1256, 0 5531 1172
โทรสาร : 0 5531 1256, 0 5531 1172

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0 5532 2630
โทรสาร : 0 5532 2652

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ชั้น 2 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ : 0 5551 2153
โทรสาร : 0 5551 2153

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

ที่อยู่ : 19 ถนนแปดวา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 0 5541 1056
โทรสาร : 0 5544 0532

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่ : 117 ถนนประเวศนคร ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 0 5561 3352
โทรสาร : 0 5561 0635

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่ : อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 0 5672 9786
โทรสาร : 0 5672 9787

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์)

ที่อยู่ : 323 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
โทรศัพท์ : 0 5638 3565-7
โทรสาร : 0 5638 3565-7

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่ : 35/21 ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0 5622 8058
โทรสาร : 0 5622 8058

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่ : 367 หมู่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 0 5570 5034
โทรสาร : 0 5570 5035

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

ที่อยู่ : 24/2-3 ถนนบริรักษ์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 0 5651 3159
โทรสาร : 0 5651 3159 ต่อ 12

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 0 5661 1295
โทรสาร : 0 5661 1315

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

ที่อยู่ : อาคารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชั้น 1 2/1 หมู่ 6 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0 3426 2339-40
โทรสาร : 0 3426 2339-40

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 3 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0 3434 0025-26
โทรสาร : 0 3434 0025-26

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท

ที่อยู่ : 157/2 ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 0 5641 3040
โทรสาร : 0 5641 1013

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 0 3553 5426
โทรสาร : 0 3553 6179

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0 3481 0300
โทรสาร : 0 3481 0300

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

ที่อยู่ : 47/100 ซอย ร.พ.ศรีธัญญา ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2968 8065, 0 2968 8534
โทรสาร : 0 2968 8062

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0727

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

ที่อยู่ : 625 ถนนสิงห์บุรี-บางระจัน ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0 3651 1713
โทรสาร : 0 3651 1713

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 3 ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0 3561 5995-6
โทรสาร : 0 3561 5995-6

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่ : 100 ซอยกิตติจิตต์ ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0 2581 6341
โทรสาร : 0 2581 6341

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 7 ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3533 6356
โทรสาร : 0 3533 6356

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)

ที่อยู่ : 12 หมู่ 2 ถนนสายคู่ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์ : 0 3626 6202
โทรสาร : 0 3626 7031

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

ที่อยู่ : 97 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0 3621 1037
โทรสาร : 0 3622 0454

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

ที่อยู่ : 14 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0 3641 1060, 0 3642 7671
โทรสาร : 0 3642 7671

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

ที่อยู่ : ข/2 258 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ : 0 3731 1776, 0 3731 5322
โทรสาร : 0 3731 1291

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 3 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 0 3745 4326-7
โทรสาร : 0 3745 4326-7

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 0 3742 5039, 0 3742 5500, 0 3742 5275
โทรสาร : 0 3742 5038

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

ที่อยู่ : 126 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0 3232 7602-3
โทรสาร : 0 3231 5044

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

ที่อยู่ : 52 ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0 3233 7041
โทรสาร : 0 3232 2037, 0 3232 2604

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น4 ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0 3471 3135
โทรสาร : 0 3471 3135 ต่อ 101

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 0 3462 2910
โทรสาร : 0 3451 4415

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่ : 87 หมู่ 1 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0 3242 5028
โทรสาร : 0 3242 5802

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ : 18 ถนนเทศบาลบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0 3260 2496 ต่อ 11
โทรสาร : 0 3260 2496 ต่อ 12

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

ที่อยู่ : 319 หมู่ 10 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0 4229 2817
โทรสาร : 0 4229 2819

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : 75 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0 4221 2588
โทรสาร : 0 4221 2588

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

ที่อยู่ : 599 หมู่ 7 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ : 0 4281 1394
โทรสาร : 0 4281 1394

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 0 4242 3971
โทรสาร : 0 4242 3971

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : 0 4249 2497-8
โทรสาร : 0 4249 2497-8

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ : 1915 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0 4271 1847
โทรสาร : 0 4271 3432

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

ที่อยู่ : 213/4 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ : 0 4251 1272
โทรสาร : 0 4251 1272

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

ที่อยู่ : 283 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4324 6772-3
โทรสาร : 0 4323 6107-8

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่ : 255/4 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4323 7971
โทรสาร : 0 4323 7279

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่ : ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0 4377 7899
โทรสาร : 0 4377 7899

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่ : 96 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 0 4381 1778
โทรสาร : 0 4381 1778

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่ : 299 หมู่ 7 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์ : 0 4351 1561, 0 4351 9507
โทรสาร : 0 4351 1561

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ : 0 4231 6707
โทรสาร : 0 4231 6707

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)

ที่อยู่ : ถนนพลล้าน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0 4424 2818
โทรสาร : 0 4424 3480

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่ : 1009/2 หมู่ที่ 5 ถนนสืบศิริ ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0 4421 4377
โทรสาร : 0 4421 4908

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 1159 เขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 0 4466 6553-4
โทรสาร : 0 4466 6553-4 ต่อ 11

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่ : 6 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0 4451 8133
โทรสาร : 0 4471 3520

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่ : 265/1 หมู่ 13 ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 0 4481 1466
โทรสาร : 0 4481 3178

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

ที่อยู่ : 430 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0 4521 0371
โทรสาร : 0 4521 0372

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่ : อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0 4534 4642
โทรสาร : 0 4534 4642

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ : 0095/4 ถนนศรีวิเศษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0 4561 1988, 0 4561 2667
โทรสาร : 0 4564 3091

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

ที่อยู่ : 334 ถนนตำรวจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 0 4571 5466
โทรสาร : 0 4571 5657

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่อยู่ : 240 หมู่ที่ 13 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0 4552 3235-6
โทรสาร : 0 4552 3237

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 3 ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 0 4261 4231
โทรสาร : 0 4261 4231

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

ที่อยู่ : 31/2 หมู่ 4 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3828 2381,3
โทรสาร : 0 3827 5420

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

ที่อยู่ : 222 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3839 8268-9
โทรสาร : 0 3839 8268-9

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ : 8 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0 3881 7713, 0 3851 1053
โทรสาร : 0 3881 7713, 0 3851 1053

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

ที่อยู่ : 058 ถนนสมุทรคงคา ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3861 1008
โทรสาร : 0 3861 4258

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

ที่อยู่ : 5 ถนนท่าสิงห์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0 3931 3404
โทรสาร : 0 3931 4124

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

ที่อยู่ : ซอยท่าเรือจ้าง 1 ถนนท่าเรือจ้าง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ : 0 3951 1157
โทรสาร : 0 3952 0057

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่ : อาคารศูนย์เบจบูรพาสุวรรณภูมิ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0 2183 1050-51
โทรสาร : 0 2183 1050-51

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

ที่อยู่ : 130 หมู่ 1 ถนนวัดโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0 7727 2789, 0 7722 3105
โทรสาร : 0 7727 2584

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0 7728 7573
โทรสาร : 0 7728 7156

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ชั้น 4 ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 0 7751 2166
โทรสาร : 0 7751 2168, 0 7750 1330

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ : 339 หมู่ที่ 1 ถนนมโนราห์ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0 7484 0823
โทรสาร : 0 7484 0822

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่ : ถนนพระเงิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0 7534 1010
โทรสาร : 0 7531 8370

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)

ที่อยู่ : 189/193 หมู่ 1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0 7621 9329, 0 7621 9415
โทรสาร : 0 7621 9603

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ที่อยู่ : 478 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0 7621 1067
โทรสาร : 0 7621 1067 ต่อ 11

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

ที่อยู่ : 60 หมู่ 3 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 0 7648 1033
โทรสาร : 0 7644 0619

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

ที่อยู่ : 118 ถนนคงคา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 0 7562 2787
โทรสาร : 0 7562 2787

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

ที่อยู่ : 149 ถนนพระราม 6 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0 7521 8983
โทรสาร : 0 7522 0305

สำนักงานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

ที่อยู่ : 2/81 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 8500
โทรศัพท์ : 0 7782 4011
โทรสาร : 0 7782 3255

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

ที่อยู่ : ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0 7431 1882, 0 7431 3419
โทรสาร : 0 7431 1882, 0 7431 3419 ต่อ 13

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

ที่อยู่ : 4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0 7431 1579
โทรสาร : 0 7432 7428

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

ที่อยู่ : 145 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ : 0 7471 1039
โทรสาร : 0 7472 1391

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

ที่อยู่ : 303 หมู่ 6 ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0 7346 0073
โทรสาร : 0 7346 0073

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

ที่อยู่ : 35 ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0 7321 2787
โทรสาร : 0 7321 2786

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่ : ศาลากลาง ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 0 7364 2651
โทรสาร : 0 7364 2652
จำนวนประเภทลิงค์ 1 รายการ
ลิงค์ทั้งหมด 92 รายการ